מלונות

צ'ק אין מהיר, ניקיון, חדר אוכל משובח, ושירות חדרים הינם קריטריונים לדרוג בית מלון.
אך לא די בכך אוויר נקי קריטריון חשוב המשפיע על איכות השירות ללקוח ועוזר לשמור על מוניטין המלון.
ריחות חזקים של חומרי ניקוי, עשן סיגריות, עובשים ובקטריות בקירו ובשטחים הם רק חלק מהבית שאיתן מתמודדים בתי המלון בשגרה.
שימוש מתאים במסנני אוויר יכול להפחית את התופעות הללו ותוך כדי להפחית את צריכת האנרגיה עד 15%-20% מכלל עלויות התפעול.
יתרון נוסף, הינו לכידת חלקיק האבק ועזרה בשמירת חדרי המלון נקיים יותר.